Política de privadesa i protecció de dades

Política de privades i protecció de dades

 

Registre General de Protecció de Dades

La XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus socis i col·laboradors, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el soci/col·laborador queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta entitat tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d’enviament de comunicacions informatives, distribució d’informació i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, a fi d’adequar les nostres ofertes a les seves característiques particulars.

Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis i tècnics comercials de la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA.

 

Recollida de Dades

Aquestes Dades Personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La política de privadesa de la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent.

Drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA garanteix l’adopció de les mesures necessàries per a assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i us informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a la XARXA DE VOLUNTARIAT AMBIENTAL DE CATALUNYA, C/ Providència 42 – 08024 – Barcelona o bé a oficinavoluntariat@xvac.cat